Sprawdzian po klasie 6

Zaplanowany jest na 1 kwietnia 2015 r. (środa)  o godz. 9.00. Od tego roku szkolnego ma on nową formułę. Będzie się składał z dwóch części 80 minutowej- części pierwszej obejmującej zadania z języka polskiego oraz matematyki, a po przerwie z 45 minutowej części 2 obejmującej zadania z języka angielskiego.

Test jest sprawdzianem umiejętności, które uczeń nabył w szkole podstawowej.

Jego zadaniem jest sprawdzenie pięciu ważnych umiejętności:

 • Czytania
 • Pisania
 • Rozumowania
 • Korzystania z informacji
 • Wykorzystania wiedzy w praktyce

  Umiejętności te są:
 • Podstawowe dla tego poziomu kształcenia
 • Ponadprzedmiotowe
 • Niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Zadania na sprawdzianie

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎
•    informatorze o sprawdzianie
•    przykładowych arkuszach egzaminacyjnych.‎

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).

Czy trzeba przystąpić do sprawdzianu?
Pamiętaj, że sprawdzian musisz napisać, obojętnie jak ci wypadnie. Jeśli do niego nie przystąpisz, to nie przechodzisz do gimnazjum!

Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Co trzeba ze sobą zabrać?

 • Legitymację szkolną
 • Pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem
 • Ołówek
 • Gumkę
 • Linijkę
 • Ekierkę
 • Cyrkiel
 • Kątomierz

Wszystkie potrzebne informacje i pomocne próbne testy znajdziesz na stronie http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em

 • Najpierw sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane
 • Zapisz swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego, naklej naklejki
 • Masz obowiązek zapoznać się z instrukcją/informacją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości możesz poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

Czego nie wolno?

Pisz spokojnie i samodzielnie! Jeśli będziesz ściągać lub przeszkadzać innym, będziesz musiał opuścić salę, a twój sprawdzian zostanie unieważniony.

Uwaga!!!

Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony nauczyciela wspomagającego). Podstawą jest opinia z poradni, którą należy dostarczyć do szkoły nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

Informacje o sprawdzianie są dostępne na stronach:

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki :).

 

Praktyczne rady, które pomogą przygotować się do sprawdzianu szóstoklasisty.

Przygotowuj się systematycznie

Pamiętaj, że nie da się w ostatniej chwili przed sprawdzianem nadrobić wiedzy z sześciu lat szkoły podstawowej.

Ćwicz rozwiązywanie tego typu testów

Oswoisz się z formą testu i nabierzesz potrzebnej wprawy - rozwiązuj co najmniej jeden test w całości w tygodniu.

Czytaj dokładnie polecenia do zadań, zwracaj uwagę na szczegóły

        Pamiętaj, że w nich znajdziesz wiele wskazówek.

Odpowiadając, skup się jedynie na tym, o co jesteś pytany - tylko to jest oceniane

Chwalenie się - w tej sytuacji - dodatkową wiedzą to tylko strata czasu. Pamiętaj, że nikt ci nie przyzna za nią punktów.

Przed sprawdzianem zaufaj swojej wiedzy

Odpuść sobie powtarzanie materiału w ostatnim dniu, wtedy lepiej odpocząć, zwłaszcza aktywnie.

 1.              Po co próbne sprawdziany?
  • "trening jak u sportowca"- trening systematyczny, długofalowy, nie na ostatnią chwilę, jeden dzień ("spinanie się" w ostatnim momencie tylko osłabia koncentrację).
  • próby generalne (podczas sprawdzianowego treningu przydają się próby generalne czyli rozwiązywanie przykładowego testu na czas. Takie próby przeprowadzone w szkole, czy to w domu są potrzebne, aby uczeń zaznajomił się ze sprawdzianem, oswoił się z jego formą, tak aby na kwietniowym teście mógł skoncentrować się na treści, a nie na sposobie wypełniania kwestionariusza odpowiedzi. Bardzo ważne jest wyrobienie umiejętności rozłożenia sił w czasie, aby dziecko nauczyło się pracować na czas).
 2.             Jak rozwiązywać zadania na sprawdzianie szóstoklasisty?
  • zadania zamknięte (wyboru)
   Są to zadania, które nie wymagają od dziecka napisania odpowiedzi, tylko jej wybrania spośród podanych możliwości. Należy wskazać jedną z czterech tę, którą uczeń uznaje za poprawną i trafną.
   Co należy zrobić, aby wybrać poprawną odpowiedź?
   • bardzo uważnie przeczytać, nawet kilkakrotnie, treść zadania, pytania (od zrozumienia poleceń zależy poprawność odpowiedzi),
   • przeanalizować każdą z odpowiedzi, a dopiero potem dokonać wyboru (czasem może się zdawać, że już jest ta właściwa, ale w kolejnym punkcie może być ta w pełni poprawna),
   • dokładnie przeczytać i zrozumieć tekst dotyczący zadania,
   • sięgnąć czasem do zapamiętanych ze szkoły wiadomości,
   • pamiętać o większym zaufaniu dla swojego rozumowania niż pamięci,
   • nie rezygnować ze wskazania odpowiedzi, nawet jeżeli uczeń nie zna poprawnej (jeżeli odpowiedź będzie błędna uczeń nie straci punktu),
   • udzielić przemyślanej odpowiedzi, pochopność jest zgubna.
  • zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi):
   Zadania te wymagają napisania odpowiedzi, która może zawierać się w 1-4 zdaniach. Są to bardzo często zadania z treścią np. matematyczne, więc przed udzieleniem odpowiedzi konieczne jest zaplanowanie sposobu rozwiązania, wykonanie obliczeń i dopiero wtedy wpisanie odpowiedzi.
   O czym należy pamiętać?
   • bardzo uważnym przeczytaniu treści zadania, polecenia, nawet kilkakrotnym (od dobrego zrozumienia zależy, czy pomysł rozwiązania będzie trafny, a rozwiązanie kompletne),
   • ustaleniu pomysłu rozwiązania,
   • prawidłowym myśleniu, rozumowaniu,
   • podejmowaniu próby rozwiązania, mino iż zadanie wydaje się zbyt trudne (częściowe rozwiązanie daje szanse na zdobycie części punktów za np. dobre wykonanie rachunków, rozumowanie).
  • zadania otwarte (rozszerzonej odpowiedzi):
   Zadania rozszerzonej odpowiedzi to krótkie wypracowanie lub tekst użytkowy (np. kartka pocztowa, list, instrukcja itp.). Wykonując takie zadanie uczeń pokazuje, że potrafi tworzyć obszerniejsze teksty, zawierające kilka lub kilkanaście zdań powiązanych ze sobą i poprawnie zbudowanych. Wykazuje, że pisze poprawnie pod względem ortograficznym, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne, nadaje właściwą formę swojemu tekstowi.

   O czym warto pamiętać?

   • O zwracaniu uwagi na: trzymanie się tematu, zgodność treści z poleceniem, zachowanie formy tekstu, dobór słownictwa, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną,
   • O podejmowaniu próby napisania wypracowania bądź tekstu (mimo popełnienia dużej ilości błędów ortograficznych, językowych można dostać kilka punktów).
 3. "Sprawdzian także dla rodziców"
  Postawa rodzica:
  • czujność - dziecko tylko pozornie udaje wyluzowanego, w głębi jest wystraszone a nawet przerażone, w końcu to tylko 13-latek,
  • tolerancja,
  • okazywanie spokoju i zaufania - "pomóż dziecku przejść pierwszy raz w jego życiu przez ten ruchomy most na drugą stronę" (pamiętać należy jednak o zasadzie ograniczonego zaufania, należy dopilnować, aby dziecko przećwiczyło daną partię materiału, przerobiło test, nauczyło się, powtórzyło, nie należy zbyt pochopnie polegać na jego słowie, że wszystko już umie),
  • oswajanie stresu dziecka (stres działa z jednej strony paraliżująco, z drugiej mobilizująco, pomaga koncentrować uwagę, sprzyja spostrzegawczości i szybkim reakcjom. Należy uczynić ze stresu sojusznika i nauczyć się panować nad nim. By utrzymać energię dziecka na optymalnym poziomie należy zadbać o 3 rzeczy: relaks, ruch i prawidłowe odżywianie. Należy znaleźć coś, co młody człowiek lubi robić i co jest zgodne z jego temperamentem. Dziecko może też stosować techniki relaksacyjne, które poznało na zajęciach z panią pedagog w szkole (wyobrażenia przy muzyce, kontrola oddechu, napinanie i rozluźnianie mięśni; bardzo rolę w walce ze stresem odgrywa ruch, który powoduje dotlenianie mózgu, a dzięki temu lepsze przyswajanie wiadomości; w planowaniu jadłospisu należy pamiętać, aby w diecie 13-latka znalazły się wszystkie składniki odżywcze),
  • mądre zachęty, znalezienie sposobu motywowania (zwykłe powtarzanie, żeby dziecko się uczyło, że się nie uczy lub za mało, nie przynosi efektów), zachęcanie bez strofowania,
  • chwalenie za każdy, nawet najmniejszy sukces,
  • określanie optymalnego czasu koncentracji uwagi swojego dziecka (poziom skupienia uwagi nie jest stały; zazwyczaj to ok. 40-50 minut, jednak są dzieci, i to bardzo często, których czas skupienia na zadaniu jest krótszy nawet 20-minutowy; należy zaakceptować ten stan rzeczy i tak zaplanować młodemu człowiekowi naukę, by wykorzystać nawet krótkie odcinki koncentracji uwagi, potem dziecku należy się odpoczynek, gdyż jego uwaga słabnie, po czym znowu się intensyfikuje),
  • dopilnowanie powtórek materiału (najlepiej, jeżeli będą dwie, przy czym druga powinna nastąpić w czasie do 12 godzin po uczeniu się, bo inaczej wyuczony materiał nie może trafić do magazynu pamięci długotrwałej, a tym samym wysiłek dziecka pójdzie na marne),
  • zapewnienie aktywności uczącego się, nie podawanie dziecku gotowych rozwiązań (skuteczniejsze niż podawanie gotowych treści jest samodzielne rozwiązanie zadań przez dziecko, tworzenie przez nie własnych notatek, schematów itp.; należy znaleźć u dziecka kanał zmysłowy, przez który trafia do niego najwięcej informacji i starać się go wykorzystać przy podawaniu nowych wiadomości; jeśli dziecko jest wzrokowcem- niech czyta, rozrysowuje, tworzy notatki, schematy, podkreśla kolorowym mazakiem ważne informacje, ogląda filmy, albumy, zdjęcia; jeśli głównym kanałem przyswajania wiedzy jest słuch - niech opowiada głośno o tym, czego się uczy, mówi do lustra, nagrywa na kasetę; jeżeli jest kinestetykiem - niech dotyka, samo tworzy, konstruuje; ważne jest, aby uruchomić jak najwięcej kanałów zmysłowych, a nie tylko jeden).

             "Baw się i ucz razem z dzieckiem"

Uczymy się szybciej i zapamiętujemy lepiej, gdy towarzyszą temu pozytywne emocje. Dobrze jest zatem wykorzystać naturalne sytuacje z życia, by doskonalić umiejętności dziecka i przybliżyć je do standardów wymagań. Wiele wiadomości można przekazać dziecku we wspólnej pracy i zabawie. Niech dziecko nie będzie świadome, że uczy się, jest przepytywane, kontrolowana jest jego wiedza. Niech myśli, że to zabawa, naturalna czynność, pomoc rodzicom, którzy nie zawsze mają czas na zaplanowanie określonych działań, czy też nie potrafią. Niech dziecko poczuje się organizatorem, a przez to ćwiczy sprawdzane na teście wiadomości.

 1. Propozycje działań, zabaw:
  • wspólne wyjście do kina (przejrzenie wspólnie z dzieckiem repertuaru kina, wybranie filmu, sprawdzenie godzin seansów, zorganizowanie dojazdu do kina, sprawdzenie rozkładu jazdy autobusów, oszacowanie kosztów, wybranie godziny odjazdu tak, aby zdążyć kupić bilety; po filmie omówienie jego fabuły, przeanalizowanie przyczyn pewnych zdarzeń, omówienie postaw bohaterów; na koniec przedstawienie opinii o filmie, napisanie krótkiej recenzji),
  • wyjazd na wakacje (wybranie miejsca, odszukanie na mapie, obliczenie odległości na podstawie skali mapy, sprawdzenie możliwości dojazdu, wybór trasy najkrótszej lub najciekawszej krajobrazowo, sprawdzenie temperatur, ustalenie ubioru, najpotrzebniejszego ekwipunku, wyszukanie w przewodniku ciekawostek związanych z historią, kulturą, poszukanie w Internecie, prasie, biurach podróży ofert i porównanie ich, policzenie kosztów wyjazdu itp.),
  • remont w mieszkaniu (zmierzenie z dzieckiem długości, szerokości i wysokości pokoju, obliczenie, ile potrzeba nowej wykładziny, tapety, zasłon, obliczenie kosztów zakupów, obliczenie, z których materiałów remont będzie najtańszy, a z których najdroższy itp.),
  • zakładanie akwarium (przejrzenie leksykonów, wywiad z panią w sklepie zoologicznym, wyszukanie informacji dotyczących wyboru i wyposażenia akwarium, zastanowienie się nad doborem ryb, roślin, obliczenie kosztów założenia akwarium, zorganizowanie transportu itp.),
  • Dzień Babci i Dziadka (napisanie listu z krótkim opisem tego, co się ostatnio wydarzyło lub kartki z życzeniami, przygotowanie pisemnego zaproszenia na uroczystość itp.),
  • urodziny (napisanie zaproszenia, lista gości, zakupy, obliczenie kosztów, zaplanowanie zabaw).

Przykładów można mnożyć bez końca. Chodzi tylko o to, aby uświadomić, że każda zabawa lub czynność może, poprzez doświadczenie, poszerzyć umiejętności dziecka i przybliżyć je do standardów wymagań, które są podstawą sprawdzianu.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ‎ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych ‎sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest ‎zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.‎