Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników w bibliotece                                                     
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim
1. Podręczniki są własnością szkoły, stanowiącą część zbiorów biblioteki szkolnej.                                
2. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu, rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.


3. Poszczególne części podręcznika należy zwrócić w terminie wskazanym przez wychowawcę, nie później niż w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
4. Uczniowie mają obowiązek szanować podręczniki, chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem.
5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać w sposób trwały, niemożliwy do usunięcia. Przed zwrotem podręcznika zaznaczenia należy usunąć.
6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
7. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice, zgodnie z wytycznymi MEN (Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 […]).