Biblioteka

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie w godzinach od 8. 00 do 15. 30 

Centrum multimedialne jest czynne codziennie w godz. od 8. 15 do 15. 00.

 

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów i nauczycieli. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Ponadto aktywnie uczestniczy w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, dokształcając ich oraz zachęcajac do podejmowania działań twórczych.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, prenumeruje czasopisma dla nauczycieli i młodzieży, cyklicznie organizuje wiele konkursów i imprez okolicznościowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem, jak: Dzień Książki czy "Powiatowe Spotkania
z Poezją i Prozą Podlasia". Tutaj też odbywają się spotkania z pisarzami literatury dziecięcej i młodzieżowej, min. Franciszkiem Kobryńczukiem.

W bibliotece możesz...

- wybierać i wypożyczać książki,

- czytać i przeglądać książki i czasopisma w czytelni,

- wyszukiwać informacje w kartotekach, słownikach i encyklopediach,

- rozmawiać o przeczytanych książkach,

- możesz myśleć i mieć spokój,

- korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,

- tutaj zawsze chętnie Cię widzimy.

O co prosi książka?

- Myj ręce przed czytaniem,

- Obłóż książkę w papier lub folię,

- Nie zaginaj rogów kartek,

- Zaznaczaj zakładką przerwę w czytaniu,

- Nie pisz i nie rysuj w książce,

- Nie czytaj przy jedzeniu,

- Nie czytaj leżąc,

- Nie czytaj przy słabym świetle.

W 2005 i 2007r. w czytelni zostało uruchomione Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym można poszukać informacji edukacyjnych za pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Sokołowie Podlaskim

 

 1. 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać  uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
 1. 2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 1. 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
 1. 4. Książki należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 1. 5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest ją odkupić lub przekazać inną, po uzgodnieniu z nauczycielem -bibliotekarzem.
 1. 6. Jeżeli uczeń nie odda książki w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może odmówić mu wypożyczenia następnej pozycji, do czasu uregulowania zaległości.
 1. 7. Z końcem roku   szkolnego wszystkie wypożyczone książki i inne materiały powinny być zwrócone do biblioteki w terminie określonym przez nauczycieli bibliotekarzy.
 1. 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu książek i wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
  1. 9. Uczeń może wypożyczyć książki na wakacje pod warunkiemprzestrzegania regulaminu biblioteki w ciągu roku szkolnego
   i osiągania bardzo dobrych wyników w czytelnictwie.
  1. 10.  Do biblioteki wchodzimy bez plecaków, jedzenia i picia.
  1. 11.  W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
  12. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.  
 1.      

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH


1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).
2. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu w celach edukacyjnych. Nie można używać komunikatorów, wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji, dokonywania zakupów przez Internet, gier
i zabaw poza wskazanymi przez nauczyciela oraz zawartymi w zainstalowanych programach edukacyjnych .
3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
4. Uczeń przy komputerze może przebywać maksymalnie 1 godz. lekcyjną.
5. Użytkownikom nie wolno samodzielnie uruchamiać komputera, włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej, obsługiwać
drukarki i skanera.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
8. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
9. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
10. Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać własnych nośników bez zgody nauczyciele – bibliotekarza.
11. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.
12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę.  
13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli użytkownikiem jest uczeń, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
15. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).
16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
17. Nie stosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).


Darmowe podręczniki dla uczniów
INFORMACJA DLA RODZICÓW


1. Podręczniki są własnością szkoły, stanowiącą część zbiorów biblioteki szkolnej.                                
2. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy, rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.
3. Poszczególne części podręcznika  należy  zwrócić w terminie wskazanym przez wychowawcę, nie później niż w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
4. Uczniowie mają obowiązek  szanować podręczniki, chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem.
5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać w sposób trwały, niemożliwy do usunięcia. Przed zwrotem podręcznika zaznaczenia należy usunąć.
6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
7. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice, zgodnie z wytycznymi MEN                       (Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 […]).

 

                   Regulamin wypożyczania podręczników w bibliotece     

                    Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego
w Sokołowie Podlaskim

1. Podręczniki są własnością szkoły, stanowiącą część zbiorów biblioteki szkolnej.                                

2. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu, rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.

3. Poszczególne części podręcznika  należy  zwrócić w terminie wskazanym przez wychowawcę, nie później niż w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.

4. Uczniowie mają obowiązek  szanować podręczniki, chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem.

5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać w sposób trwały, niemożliwy do usunięcia. Przed zwrotem podręcznika zaznaczenia należy usunąć.
       6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
       7. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice, zgodnie z wytycznymi MEN                                                                                                                              

(Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 […]).

 

  Nauczyciele biblioteki: mgr Katarzyna Adamczuk, mgr Lidia Jankowska