Załącznik do Zarządzenia Nr 1/S2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 marca 2020 r,

Załącznik do  Zarządzenia Nr 1/S2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 marca 2020 r,

 

1.   Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań  szkoły.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkoły informuje iż od 25 marca 2020

do 10 kwietnia 2020 zajęcia z uczniami będą realizowane w formie kształcenia na odległość.

Podstawowym narzędziem umożliwiającym przekazywanie zadań do realizacji będzie dziennik Librus zadania domowe i wiadomości.

Dodatkowym sposobem komunikacji mogą być   kontakty telefoniczne, komunikatory społecznościowe i inne sposoby wypracowane w relacjach w danej klasie.

 W związku z powyższym obowiązkiem nauczycieli, uczniów i rodziców jest regularne odbieranie informacji od dyrekcji szkoły, wychowawców, innych nauczycieli i reagowanie na nie, niezależnie od tego, z których źródeł pochodzą.

Utrzymywanie przez uczniów i rodziców kontaktów z nauczycielami potwierdza frekwencję, a co za tym idzie realizację obowiązku szkolnego przez ucznia.

 2.   Koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami .

 Klasa III C- Paplińska Bożena

Klasa IV A – Czapska Żaneta

Klasa IV B- Deoniziak Anna

Klasa VD- Pijorek Anna

Klasa VIB – Pijorek Anna/ Wróblewski Łukasz

Klasa VI C- Wroblewski Łukasz

Klasa VI E- Wróblewski Łukasz

Klasa VIIA – Wojsław Ewa.

 Nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania regularnych kontaktów, udzielania porad i konsultacji uczniom i rodzicom.

 3.   Tygodniowy zakres treści.

Wykaz zajęć odbywających się w danym dniu jest  publikowany na stronie internetowej szkoły, szczegółowe godziny ich realizacji ustalają nauczyciele przedmiotów. Wykaz daje orientację o liczbie i rodzaju zajęć.

Biorąc pod uwagę równomierne obciążenie uczniów,  możliwości psychofizyczne  i możliwości techniczne, ogólny harmonogram  nauki będzie następujący.

 Oddział przedszkolny- 2 godziny dziennie zajęć edukacyjnych.

Klasy I-III  - 3 godziny dziennie  + 1 godzina z bloku zajęć do wyboru.

Klasy IV- VII  – 4 godziny dziennie  +  1 godzina zajęć do wyboru.

Klasy VIII - 4 godziny dziennie  + 3 godziny tygodniowo z  przygotowania do egzaminów

+ 2 godziny tygodniowo z bloku  zajęć do wyboru, razem 5 godzin dziennie.

 Szczegółowy czas zajęć w danym dniu ustalają nauczyciele w przedziale 8-15. Po uzgodnieniach z rodzicami , w wyjątkowy sytuacjach, mogą być od tej zasady odstępstwa.

 4.   Monitorowanie postępów  uczniów.

Postępy uczniów będą  ocenianie opisowo -Informacją zwrotna od nauczyciela lub oceną  stopniem w skali cyfrowej 1-6 następnię  wpisaną przedmiotami   do dziennika Librus.

 Brak realizacji zadania nie podlega ocenia. Informacja zamieszczana jest w dzienniu Librus.

 7. Sposób dokumentowania realizacji zadań.

Narzędziem dokumentacji jest  dzienniku Librus, w którym zostaną uwolnione opcje:  zapis tematów dla lekcji odbywających się danego dnia. Zaznaczanie realizacji podstawy programowej. Wpisywanie ocen  kształtujących lub sumujących.

8.   Źródła i materiały niezbędne w realizacji zajęć.

Podstawowym źródłem treści programowych są podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń, które uczniowie otrzymują od szkoły bezpłatnie lub lektury z biblioteki szkolnej.

Nauczyciele przekazywać będą informację o źródłach elektronicznych dostępnych również  bezpłatnie np :

www.gov.pl/zdalnelekcje;

www.oke.waw.pl/ egzamin ósmoklasisty- materiały do ćwiczeń;

 www. e- podręczniki.pl;

www.wolnelektury.pl/katalog/lektury;

programach publicznej telewizji lub radiofonii;

oraz inne dostępne materiały popularyzowane w formie linków, plików itp.

 9.   Konsultacje z nauczycielami.

Uczniowie i rodzice mogą  korzystać z konsultacji  z nauczycielami z wykorzystaniem dziennika Librus lub innych narzędzi komunikacji ustalonych w klasie, grupie lub w relacjach indywidualnych.

Dostępni jako konsultanci są też nauczyciel  psycholog i pedagog szkolny.

 10. Modyfikacja zestawu programów nauczania .

Ze względu na zmiany organizacyjne poddano  modyfikacji wykaz  zajęć.

Zawiesza się w  zajęcia z dodatkowego języka obcego Kl. V-VI, t.j  j. niemiecki i j. rosyjski.

Zajęcia we wszystkich klasach wychowania fizycznego,  doradztwo zawodowe w klasie VII, edukacji dla bezpieczeństwa  w klasie VIII,  wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII,  religia w klasach I,II, IV-VII  realizowane są w bloku zajęć alternatywnych.

 W bloku zajęć obowiązkowych zostaje ½ godziny lekcji religii w klasach III ze względu na przygotowania do I Komunii Św. i w kl. VIII ze względu na przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające i wspierające – zawiesza się.

 Tworzy się blok zajęć alternatywnych, dla których aktywności do wyboru publikowane będą na: stronie internetowej szkoły w zakładkach: świetlica, biblioteka, sport lub na  FB szkoły.

 Zofia Steć- dyrektor szkoły.