REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KODEKSU OSZCZĘDZANIA WODY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KODESKU OSZCZĘDZANIA WODY-

prace dostarczamy do 25 maja do nauczycieli przyrody lub plastyki.

I. Postanowienia ogólne

Konkurs na zaprojektowanie Kodeksu Oszczędzania Wody jest integralną częścią kampanii „zaWODY dla AFRYKI”, opracowanej i przygotowanej przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, zwany w dalszej części UNICEF.

II. Cel konkursu  

Celem konkursu jest:

 Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,

 Rozbudzenie świadomości uczniów o problemie dostępu do czystej wody na świecie.

 § 4 Uczestnicy konkursu i harmonogram

a) W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie placówki, które zarejestrowały się do programu „zaWODY dla AFRYKI”,

b) Udział w konkursie jest bezpłatny,

c) Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez wysłanie drogą pocztową wybranych prac (Kodeksów),

d) Kodeksy Oszczędzania Wody na konkurs powinny być adresowane na biuro Stowarzyszenie UNICEF Polska, ulica Rolna 175 D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Kodeks Oszczędzania Wody”,

e) W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie prace, które zostaną wysłane do 1 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego),

f) Laureaci konkursu oraz wyróżnieni, zostaną ogłoszeni dnia 18 czerwca 2018 r. na stronie internetowej www.unicef.pl.

§ 5 Wymagania dotyczące prac konkursowych

g) Każda zarejestrowana w projekcie placówka edukacyjna może zgłosić do konkursu tylko 2 projekty Kodeksów Oszczędzania Wody (placówki samodzielnie decydują, które 2 projekty wezmą udział w konkursie)

h) Kodeksy mogą powstawać w klasach, grupach, zespołach etc. Nie musi być to praca indywidualna uczniów,

i) Kodeks Oszczędzania Wody musi mieć formę fizyczną, tzn. musi być napisany, narysowany, wydrukowany na papierze ,

j) Maksymalny format Kodeksu to jedna karta rozmiaru A2 złożona do A4 (Kodeks może być przygotowany w mniejszych formatach, A2 to format maksymalny)

k) Kodeks musi być napisany w języku polskim. Może mieć dowolną formę literacką,

l) Kodeks może być przygotowany dowolną techniką – tekst pisany, drukowany, wykonany wybraną techniką plastyczną lub łączoną,

 

m) Treść Kodeksu Oszczędzania Wody powinna być oryginalna w stosunku do istniejących już w przestrzeni publicznej zasad ekonomicznego wykorzystania wody. Kodeks wysłany na konkurs UNICEF nie powinien być wystawiany w żadnym innym konkursie wcześniej,

n) Do prac nadesłanych na konkurs należy dołączyć kartkę z dokładnymi danymi placówki edukacyjnej, z której ta praca pochodzi oraz kontakt do Koordynatora projektu,

o) Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez jury składające się członków zespołu UNICEF,

p) Przy ocenie prac konkursowych będą brane następujące kryteria:

Praktyczność – Kodeks powinien mieć wymiar praktyczny, co oznacza, że zasady w nim zawarte powinny być możliwe do wdrożenia w codziennym życiu, pomysły na oszczędzanie wody powinny być realne do wprowadzenia,

Powszechność – zasady zawarte w Kodeksie Oszczędzania Wody powinny być na tyle proste, że przeciętny człowiek, bez dodatkowych nakładów finansowych czy technicznych, będzie mógł je wprowadzić w życie (np. nie wymagające zaawansowanej aparatury)

Oryginalność – Kodeks powinien zawierać również innowacyjne, niepowtarzalne pomysły oszczędzania wody,

Atrakcyjny sposób prezentacji – w ocenie prac będzie brana pod uwagę również szata graficzna Kodeksu (przejrzystość, czytelność, schludność pracy)

q) Werdykt jury jest nieodwołalny,

r) Przesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi,

s) Wybrane prace mogą zostać opublikowane przez UNICEF na stronie internetowej UNICEF Polska oraz Cisowianki, a także na oficjalnych stronach w portalach społecznościowych partnerów,

t) W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie zgłoszenia, które spełniają warunki Regulaminu.

§ 6 Nagroda

a) Nagrodą w konkursie jest zestaw książek oraz gier sportowych i edukacyjnych dla szkoły. O zawartości zestawu nagród decyduje organizator konkursu,

b) W konkursie zostanie wyłoniony 1 laureat (1 miejsce), dwie placówki, które zajmą 2 i 3 miejsce oraz 7 wyróżnionych placówek,

c) Nagrodą dla Laureata konkursu (placówki, która zajmie 1 miejsce) jest zestaw książek i gier sportowych i edukacyjnych dla szkoły o wartości 5 tyś złotych. Placówki, które zajmą 2 i 3 miejsce otrzymają zestaw nagród o łącznej wartości 3 tyś złotych każda, a wyróżnione 7 placówek otrzyma zestawy gier i książek o wartości 1 tyś złotych,

d) Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest Cisowianka partner projektu,

e) Nagrody zostaną przekazane do końca roku szkolnego 2017/2018.