Konkurs rysunkowy dla klas I- III „Leśna Rodzina”

Szczegóły na stronie: http://tpl.org.pl/regulamin_konkursu_rysunkowego_lesna_rodzina

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Lasu.

2. Konkurs ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych wśród najmłodszych.

3. Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie.

4. Zgłoszenie szkoły/placówki do konkursu przez nauczyciela-koordynatora następuję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu bannerka i przesłanie go w formie załącznika na adres Krajowej Komisji Konkursowej

 

5. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym, a następnie ogólnokrajowym.

6. Temat prac konkursowych „Leśna Rodzina”:

Uczestnik konkursu powinien przedstawić za pomocą dowolnej, płaskiej techniki plastycznej wizerunek leśnej rodziny zaobserwowany, czy też zasłyszany w dowolnym dziele literackim, filmie animowanym, komiksie, opowieściach lub życiu codziennym, itp. Mile widziane są skojarzenia
i dowolna interpretacja. Pracę plastyczną można wykonać na dowolnym materiale w FORMACIE A4 (papier, karton, płótno, itp.). W pracy należy podać źródło inspiracji zaczerpniętego wizerunku „Leśnej Rodziny”.

7. Uczniowie wykonują pracę samodzielnie.

8. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel – koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną pracę w kategorii: „PRZEDSZKOLAK” i /lub jedną w kategorii: „KLASA I-III”, wykonuje kolorowy skan(nie zdjęcie), zapisuje w formacie JPEG w maksymalnym rozmiarze pliku do 2 MB i przesyła na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z wypełnionym formularzem wysyłkowym i oświadczeniem (Załącznik 1) w wersji elektronicznej, który jest dostępny po kliknięciu bannerkaZ jednej placówki można wysłać maksymalnie dwie prace (po jednej w każdej kategorii). Następnie w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową - Leśna Rodzina w dwóch kategoriach: „PRZEDSZKOLAK” i „KLASA I-III”.

9. Prace przesyłane są wyłącznie przez nauczycieli-koordynatorów.

10. Terminy konkursowe:

- termin zgłoszenia placówek do konkursu – do 15 lutego 2016 r.

- termin przyjmowania prac – do 15 kwietnia 2016 r. ( u nas w szkole do 10 kwietnia)

- termin rozstrzygnięcia konkursu - do 20 maja 2016 r.

11. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy (za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody i siedem wyróżnień).

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane umieszczone przy zgłoszeniach w szczególności zmiany danych osobowych i/lub brak adresu e-mail, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i /lub wręczenie nagrody.

13. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.

14.Przedstawiciel placówki zgłaszając prace do konkursu oświadcza, że kierownictwo placówki wyraża na to zgodę.

15.Zgłoszenie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu „Leśna Rodzina”(na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 D.U. nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami). Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz nazwę placówki, do której uczęszcza na listach rankingowych wyników oraz ich wykorzystanie w inny sposób niezbędny do przeprowadzenia procedury konkursowej. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w działaniach promocyjnych organizatora związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

16. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy w publikacjach i działaniach promocyjnych organizatora. Uczestnik w momencie zgłoszenia pracy w konkursie udziela organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji/zgody na publiczne udostępnianie prac przez organizatora oraz wykorzystanie pracy na potrzeby podejmowanych przez organizatora akcji promocyjnych i innych działań związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie swojej pracy poprzez wprowadzenie jej do sieci internetowej, wielokrotne utrwalanie pracy i zwielokrotnienie jej treści dowolną techniką.

17. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z tym, że uczestnik jest autorem przesłanej pracy, posiada jej oryginały i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy oraz wszelkich zawartych w niej treści, a przedstawiciel ustawowy uczestnika przystępującego do konkursu to poświadcza.

18. Uczestnik zwalnia organizatora konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania zgłoszonej przez siebie pracy, a w przypadku pokrycia przez organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w punkcie 17, uczestnik pokrywa wszystkie związane z tym faktem koszty.

19. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego jest równoznaczne ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo swego podopiecznego w konkursie, a także akceptacją Regulaminu Konkursowego.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej organizatora.