Regulamin konkursu wiedzy przyrodniczej pn. „Ja i moje środowisko” dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych z powiatu sokołowskiego.

 

§ 1.

1.      Organizatorem konkursu wiedzy przyrodniczej pn.: „Ja i moje środowisko” dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu sokołowskiego, jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.

2.      Tematem przewodnim Konkursu jest zaciekawienie ucznia światem przyrody,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na otaczającą go przestrzeń przyrodniczo-kulturową.

§ 2.

 1. 3.Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu sokołowskiego.
  1. 1)podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej,
  2. 2)zaciekawienie uczniów światem otaczającej ich przyrody;

4.      Termin przeprowadzenia etapu szkolnego do 20 kwietnia 2016 r.

5.      Termin przesłania listy uczestników do etapu powiatowego konkursu (2 uczniów
ze szkoły stanowiących drużynę szkolną
)- do
30 kwietnia 2016 r.

6.      Z listą uczniów szkoła przesyła propozycję 10 pytań testowych (A, B, C, D) ocenianych za 1 pkt. Będą one wykorzystane podczas turnieju.

7.      Etap powiatowy konkursu wiedzy- w formie turnieju dla drużyn, ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Nauk Przyrodniczych
- 3 czerwca 2016 roku w PSP nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

 

§ 3.

2.   Celem Konkursu jest:

3)      podnoszenie świadomości o potrzebie działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody i dorobku kulturowego w powiecie sokołowskim;

4)      praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej, poprzez planowanie, dokumentowanie wyników obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.

5)      pogłębienie oraz pokazanie wiedzy na temat przyrody i bogactwa kulturowego swojego regionu.

§ 4.

1.   Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch etapach:

 1. 1)I etap – szkolny, przeprowadzony indywidualnie w każdej ze szkół biorących udział w Konkursie;
 2. 2)II etap – przeprowadzony w PSP nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

 3. § 5.

 4. 1)Zagadnienia i treści z podstawy programowej do etapu powiatowego konkursu:
  - rośliny uprawiane i zwierzęta hodowane przez człowieka;

 

- identyfikowanie na mapie topograficznej obiektów w najbliższym otoczeniu;

- określanie wzajemnego położenia obiektów na planie i mapie topograficznej;

- fazy rozwoju rośliny;

- składniki pogody oraz przyrządy służące do ich pomiaru, jednostki pomiaru stosowane
w meteorologii;

- cechy pogody w różnych porach roku;

- czynniki warunkujące życie na lądzie;

- organizmy typowe dla lasu, łąki, pola uprawnego;

- wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska;
- potrzeba segregacji odpadów, możliwość ich ponownego przetwarzania (właściwości substancji);

- formy ochrony przyrody występujące w powiecie sokołowskim: wskazanie na mapie parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków roślin oraz zwierząt objętych ochroną prawną;

- walory turystyczne powiatu sokołowskiego;

§ 6.

Dla laureatów oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody i dyplomy, a także podziękowania dla opiekunów uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.

§ 7.

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu powinna zawierać:

-          dokładną nazwę placówki, adres, numer telefonu;

-          adres e-mail;

-          imię i nazwisko nauczyciela / instruktora;

-     imiona i nazwiska oraz wiek uczniów.

Nauczyciel opiekun wchodzi w skład Komisji konkursowej na etapie powiatowym konkursu.

 

§ 8.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Organizatorzy konkursu:                                             Dyrektor szkoły:                                                mgr Zofia Steć

mgr Joanna Hawryluk

mgr Marzena Flazińska                                                                                           

mgr Sławomir Wróblewski